Kiểm Định 1

Sửa Đổi Khoản 5 Điều 13 Thông Tư Liên Tịch Số 41/2014/TTLT-BYT-BTC Ngày 24 Tháng 11 Năm 2014 Của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế

Ngày đăng: (02-03-2016 12:53 AM) - Lượt xem: 1545

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa Đổi Khoản 5 Điều 13 Thông Tư Liên Tịch Số 41/2014/TTLT-BYT-BTC Ngày 24 Tháng 11 Năm 2014 Của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế như sau:

“5. Trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu có)”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

            KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH                          KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG                                                          THỨ TRƯỞNG

       Trương Chí Trung                                                         Phạm Lê Tuấn

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể;

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

- Sở Y tế; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an, Y tế các ngành;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế;

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Bộ Y tế, Bộ Tài chính. 

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com