Kiểm Định 1

NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc...

LABOR CODE

Pursuant to the Constitution 1992 of the Socialist Republic of Vietnam amended and supplemented under the Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Labor Code.

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com