Kiểm Định 1

NĂM 2015

Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành Phố

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan...

Quy Định Về Tiêu Chuẩn Sức Khỏe Của Người Lái Xe, Việc Khám Sức Khỏe Định Kỳ Đối Với Người Lái Xe Ô Tô Và Quy Định Về Cơ Sở Y Tế Khám Sức Khoẻ Cho Người Lái Xe

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định...

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com