Kiểm Định 1

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội.

LAW ON SOCIAL INSURANCE

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Social Insurance.

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
YahooSkype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com