Kiểm Định 1

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LAW ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE

Pursuant to Constitution of Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on occupational safety and hygiene

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội.

LAW ON SOCIAL INSURANCE

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Social Insurance.

LUẬT VIỆC LÀM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm,

THE NATIONAL ASSEMBLY

Law No. 38/2013/QH13 dated 16 November 2013 of the National Assembly on employment Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc...

LABOR CODE

Pursuant to the Constitution 1992 of the Socialist Republic of Vietnam amended and supplemented under the Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Labor Code.

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
YahooSkype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com