Kiểm Định 1

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TÍCH, BỆNH, TẬT VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Ban Hành Danh Mục Các Công Việc Và Nơi Làm Việc Cấm Sử Dụng Lao Động Là Người Chưa Thành Niên

Ban Hành Danh Mục Các Công Việc Và Nơi Làm Việc Cấm Sử Dụng Lao Động Là Người Chưa Thành Niên

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
YahooSkype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com